Datu aizsardzības paziņojums

I. Vispārīgi 

1. Informācija par personīgo datu apkopošanu

Turpmāk tekstā sniegsim informāciju par personīgo datu apkopšanu mūsu vietnes lietošanas laikā. Personīgie dati ir visi dati, kas attiecas uz jums personīgi, piemēram, vārds, adrese, e-pasta adreses, lietotāja rīcība.

Atbildīgais saskaņā ar  ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta 7. punktu ir uzņēmums “Delicom AG”, Brühlstr. 11, D-30169 Hannovere, Vācija, tālrunis: 49(0)511-87989280, E-pasts: rieputesti@delti.com, vietne: www.rieputesti.com (turpmāk tekstā „Atbildīgais“, skatiet arī Ziņas par izdevēju). Ar mūsu pilnvaroto par datu aizsardzību varat sazināties pa e-pastu datenschutz@delti.com var pa mūsu pasta adresi ar norādi „pilnvarotajam par datu aizsardzību“.

Mūsu vietnes funkciju lietošana vienmēr ir iespējama bez personīgo datu apstrādes. Attiecībā uz tehniski no jums saņemtajiem (personīgajiem) datiem, lūdzu, ņemiet vērtā zemāk tekstā dotās versijas. Ja mēs atsevišķām sava piedāvājuma funkcijām piesaistām citus pakalpojumu sniedzējus vai arī jūsu datus vēlamies izmantot reklāmas nolūkos, mēs apakšpusē precīzi informēsim par attiecīgajiem procesiem. Noslēgumā mēs norādīsim arī noteiktos saglabāšanas ilguma kritērijus.

 2. Apstrādes tiesiskais pamatojums un mērķi

Ja vien nav aprakstīts vai norādīts citādi, mūsu datu apstrādes darbību mērķis ir mūsu uzņēmējdarbības mērķu ievērošana.

Datu apstrādei mēs izmantojam dažādus tiesiskos pamatojumus.

 • Piešķirot mums savu piekrišanu noteiktām personīgo datu apstrādes darbībām, tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (turpmāk tekstā “Piekrišana”).
 • Ja personīgo datu apstrāde ir nepieciešama līguma sagatavošanai vai izpildei, kura (iespējamā) līgumslēdzēja puse ir attiecīgā persona, piemēram, reģistrējoties šim pakalpojumam (vērtēšanas platforma) un, ja datu apstrāde ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai,  tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (turpmāk tekstā “Līguma izpilde”).
 • Ja personīgo datu apstrāde ir nepieciešama tiesisko pienākumu izpildei, piemēram, nodokļu arhivēšanas pienākuma izpildei, tiesiskais pamatojums ir  VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.
 • Ja personīgo datu apstrāde ir nepieciešama skartās personas vai citu fizisku personu dzīvībai svarīgu interešu aizstāvībai, piemēram, ja mūsu noliktavas apmeklētājs gūtu traumas un viņa datus būtu nepieciešams nodot viņa ārstam un/vai slimnīcai, tiesiskais pamatojums ir  VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts.
 • Personīgo datu apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu saistībā ar datu aizsardzības tiesībām var būt tiesiski atļauta, ja tie ir nepieciešami leģitīmai mūsu uzņēmuma vai trešo personu interesei, ja vien netiek pārkāptas skartās personas intereses, pamattiesības un pamata brīvības (turpmāk tekstā “leģitīma interese”). Mēs aplūkojam mūsu uzņēmējdarbības veikšanu par labu mūsu darbinieku darba vietu nodrošināšanai, kā arī mūsu daļu īpašnieku labklājībai kā mūsu leģitīmo interesi. Tas iekļauj arī Eiropas likumdevēja precīzi aprakstītās uzņēmumu intereses. Šādi par leģitīmu interesi iespējams pieņemt, ja attiecīgā persona un uzņēmums ir klientu attiecībās (VDAR 47. panta 2. punkta piemērošanas iemesls) vai arī personīgie dati tiek apstrādāti tiešās reklāmas nolūkos.
 • Ja mēs bez piekrišanas reģistrētiem lietotājiem, kas reģistrācijas laikā ir norādījuši savu e-pastu, nosūtām e-pasta reklāmas, savu līdzīgu izstrādājumu reklamēšanai, un ja mēs datu apstrādes brīdī esam norādījuši uz šo lietošanas iespēju un uz tiesībām, ka lietotājam jebkurā brīdī ir iespējams atsaukt šo datu lietošanu, viņam nerodoties citām izmaksām, tikai nosūtīšanas izmaksām atbilstoši pamattarifiem, mēs balstāmies uz Vācijas likuma pret negodīgu konkurenci (UWG) 7. panta 3. punktu.

 3. Jūsu tiesības

Jums pret mums ir šādas tiesības saistībā ar saviem personīgajiem datiem:

 • piekļuves tiesības personas datiem,
 • personīgo datu labošanas vai dzēšanas tiesības,
 • apstrādes ierobežošanas tiesības,
 • tiesības iebilst pret apstrādi,
 • tiesības uz datu pārnesamību.

Papildus tam jums ir tiesības datu aizsardzības uzraudzības iestādē iesniegt sūdzības par jūsu personīgo datu apstrādi. Jūsu tiesības tiek regulētas  VDAR III nodaļā. Atbildīgā datu aizsardzības uzraudzības iestāde ir Lejassaksijas pavalsts datu aizsardzības pilnvarotais, Prinzenstr. 5, 30159 Hannovere, https://www.lfd.niedersachsen.de.

 4. Iebildumi pret jūsu datu apstrādi vai to apstrādes atsaukšana

Piekrītot savu datu apstrādei, jūs to jebkurā brīdī varat atsaukt. Šāda atsaukšana ietekmē jūsu personīgo datu apstrādes atļauju pēc tam, kad jūs esat pret to izteicis iebildumus.

Līdz brīdim, kamēr mēs jūsu personīgo datu apstrādi balstām uz interešu īstenošanu, jūs varat iebilst pret to apstrādi. Tas ir spēkā, ja apstrāde nav īpaši nepieciešama līguma izpildei ar jums, ko mēs norādām tālāk tekstā dotajā funkciju aprakstā. Īstenojot šādus iebildumus, mēs jūs lūdzam norādīt iemeslus, kādēļ jūs nevēlaties, lai mēs apstrādātu jūsu personīgos datus. Saņemot pamatotus iebildumus, mēs pārbaudīsim lietas apstākļus un vai nu pārtrauksim datu apstrādi vai pielāgosim to, vai arī sniegsim jums skaidrojošus iemeslus, pateicoties kuriem mēs apstrādi varēsim turpināt.

Protams, jūs jebkurā brīdi varat iebilst jūsu personīgo datu apstrādei reklāmas un datu analīzes mērķiem. Par savu atteikšanos no reklāmām jūs varat mūs informēt, izmantojot 1. punktā  minēto kontaktinformāciju.

 5. Jūsu personīgo datu saņēmēji un saņēmēju kategorijas

Informācija par mūsu klientiem mums ir svarīga un palīdz optimizēt mūsu piedāvājumu. Informāciju, ko mēs saņemam, mēs nododam trešajām personām tikai tālāk norādītajā apjomā:

Saistītie uzņēmumi Delticom nodod personas datus (un lietotāja datus) pasūtījumu noformēšanas nolūkā saistītajiem uzņēmumiem un to meitasuzņēmumiem.
Šie uzņēmumi ir iesnieguši datu aizsardzības deklarāciju vai ievēro direktīvas, kas nodrošina tikpat lielu aizsardzību kā šī datu aizsardzības deklarācija.

Pakalpojumu sniedzēji Mēs pilnvarojam citus uzņēmumus un indivīdus veikt mūsu uzdevumus. Piemēri: paku piegāde, vēstuļu vai e-pastu sūtīšana, maksājumu kārtošana (kredītkarte, inkaso norēķini un pirkums pēc rēķina), mūsu klientu sarakstu uzturēšana, mūsu datubāžu analīze, reklāmas pasākumi un klientu serviss. Šiem pakalpojumu sniedzējiem ir pieeja personiskai informācijai, kas nepieciešama to uzdevumu izpildei. Tomēr tie nedrīkst izmantot šo informāciju citiem mērķiem. Turklāt tiem ir pienākums izmantot informāciju saskaņā ar šo datu aizsardzības deklarāciju, kā arī spēkā esošo Datu aizsardzības likumu.

Pakalpojumu sniedzēji ārpus ES/EEK: Mēs nevaram garantēt, ka mūsu apakšuzņēmēji neizmanto trešo valstu pakalpojumu sniedzējus. Mēs pieprasām visiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar VDAR 28. panta  4. punktu ievērot piemērotas un atbilstošas garantijas VDAR 44. panta un tālāku pantu izpratnē    (nodošana trešajām valstīm).

Ik pa laikam jums ir iespēja piedalīties aptaujā un atļaut mums nodot trešajām personām jūsu datus mārketinga akciju nolūkā. Tikai tad, ja šo opciju aktīvi apstiprināt, mēs nodosim jūsu datus izvēlētiem sadarbības partneriem vai nosūtīsim piedāvājumus citu uzņēmumu uzdevumā. Ja tas notiek, šis uzņēmums nesaņem ne jūsu vārdu, uzvārdu, ne adresi, ne citu personu identificējošu informāciju. Aptauja un atļauja nodot jūsu datus trešajām personām mārketinga nolūkā nav savstarpēji saistītas. Tas nozīmē, ka mārketinga aptauju jūs varat aizpildīt arī, neatļaujot mums nodot jūsu datus tālāk vai arī otrādi, ja to vēlaties. Tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts   (“Piekrišana”).

Delticom un trešo personu aizsardzība: mēs paziņojam klientu kontus un personas datus par klientiem, ja mums ir šāds likumā noteikts pienākums vai ja šāda datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu vispārējos darījumu noteikumus vai citas vienošanās vai lai aizsargātu mūsu tiesības, kā arī mūsu klientu un attiecīgo trešo personu tiesības. Tas ietver datu apmaiņu ar uzņēmumiem, kuri specializējušies ļaunprātīgas izmantošanas novēršanā un mazināšanā un krāpniecībā ar kredītkartēm. Tiek skaidri precizēts, ka šajā saistībā dati šiem uzņēmumiem netiek nodoti ekonomiskai izmantošanai, kas ir pretrunā šai datu aizsardzības deklarācijai.

Brīvprātīga datu nodošana: pēc veiksmīgi pabeigta pasūtījuma jums ir iespēja brīvprātīgi piedalīties mārketinga aptaujā, lai mēs varētu turpināt uzlabot mūsu servisu.
Piemērs: jaunumu nosūtīšana sadarbības uzņēmumiem. Tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts   (“Piekrišana”).

 6. Personīgo datu saglabāšanas kritēriji

Mēs apstrādājam personīgos datus saskaņā ar šajā paziņojumā minētajiem tiesiskajiem pamatojumiem un saglabājam personīgos datus. Ja dati procedūru ietvaros vairs nav nepieciešami līgumu izveidei vai līguma izpildei, tie tiek dzēsti atbilstoši attiecīgajam likumdošanā noteiktajam glabāšanas termiņam. Saskaņā ar Vācijas Civillikuma (HGB) 257. pantu vai Vācijas nodevu regulas (AO) 147. pantu, piemēram, nodokļu un tirdzniecības tiesiskais glabāšanas termiņš ir 6 vai 10 gadi.

Personīgie dati, kas tiek iegūti un attēloti testa pārskata laikā, tiek glabāti līdz brīdim, kamēr jūs to izdzēšat, iebilstat datu lietošanai vai arī mēs pārtraucam pakalpojuma piedāvājumu. Ja testu pārskati ir tiesiskā strīda priekšmets (piemēram, sūdzības, konkurences tiesību vai uzņēmējdarbības aizsardzības tiesību pārkāpums, krimināllieta), jūsu ieraksti, kā arī citu jūsu dati tiesiskā strīda laikā tiek saglabāti un tie atbilstoši likumdošanā noteiktajiem noilguma termiņiem tie tiek glabāti vēl trīs papildu gadus, sākot no nākošā gada. Šeit tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts   (“leģitīma interese”).

Mums atbildot citus jautājums bez aktīvām līgumattiecībām, mēs šo saziņu saskaņā ar likumdošanā noteiktajiem noilguma termiņiem saglabājam trīs gadus, ja vien nav nepieciešams ievērot iepriekš minētos uzņēmējdarbības un nodokļu tiesiskos glabāšanas termiņus. Glabāšana trīs gadus tiek veikta mūsu tiesiskajās interesēs, lai nodrošinātu iespējamo tiesisko aizsardzību iespējamo prasību izvirzīšanas gadījumā, kas radušies mūsu izziņas dēļ. Šeit tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts   (“leģitīma interese”).

 7. Jaunumi

Mēs piedāvājam jums iespēju pieteikties mūsu bezmaksas jaunumiem, piemēram, vietnē https://www.rieputesti.com/web/pages/newsletter. Mēs nosūtīsim jaunumus tikai tad, ja jūs mums piešķirsiet tam atļauju vai arī būs likumdošanā noteikta atļauja.

Lai novērstu situāciju, ka kāds neatļauti mūsu jaunumu reģistrā ievada svešas e-pasta adreses, mēs izmantojam t. s. “Double-Opt-In” procesu. Šī procesa ietvaros jūs pēc pieteikšanās saņemsiet apstiprinājuma e-pastu. Pieteikšanās process tiek protokolēts, lai garantētu mūsu tiesiskos pierādījumu sniegšanas pienākumus.

Ja vēlāties atteikties no jaunumu saņemšanas, jebkurā laikā varat atteikties ar saites https://www.rieputesti.com/web/pages/newsletter palīdzību vai, piemēram, sazināties ar mums, izmantojot Kontaktformu, vai arī atsūtot mums e-pastu uz rieputesti@delti.com. Turpmāk jūs to arī vienkārši varat iestatīt savā lietotāja kontā «Mans konts».

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta 1. teikums.  Ja neesat devis savu piekrišanu, tiesiskais pamatojums ir Vācijas likuma pret negodīgu konkurenci (UWG) 7. panta 3. punkts.

 8. Datu aizsardzības paziņojuma izmainīšana

Likumdošanas un/vai uzņēmuma organizatorisku iemeslu dēļ nākotnē (arī tuvā nākotnē) var būt nepieciešamas mūsu datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas vai pielāgošana. Lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības paziņojuma aktuālo versiju.

II. Datu apstrāde atsevišķiem lietotāju veidiem

 1. Personīgo datu iegūšana mūsu vietnes apmeklējuma laikā

Lietojot vietni tikai informācijas iegūšanas nolūkos - ja jūs nereģistrējaties vai citādi nenosūtat informāciju - mēs apkopojam tikai to personīgo informāciju, ko mūsu serveris saņem no jūsu pārlūkprogrammas. Ja vēlāties aplūkot mūsu vietni, mēs iegūstam šādus datus, kas mums ir tehniski nepieciešami, lai varētu jums attēlot mūsu vietni un garantētu stabilitāti un drošību:

 • IP adrese;
 • pieprasījuma datums un laiks;
 • laika zonas atšķirība no Greenwich Mean Time (GMT);
 • pieprasījuma saturs (konkrētā lapa);
 • piekļuves statuss/HTTP statusa kods;
 • pārraidītais datu daudzums;
 • vietne, no kuras ir saņemts pieprasījums;
 • pārlūkprogramma;
 • operētājsistēma un tās darbvirsma;
 • pārlūkprogrammas valoda un versija.

Papildus iepriekš minētajiem datiem mūsu vietnes lietošanas laikā jūsu datorā tiek saglabātas sīkdatnes (Cookies). Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras jūsu izmantotā pārlūkprogramma strukturēti saglabā jūsu cietajā diskā, un ar kuru palīdzību vieta, kura izvieto sīkdatni (šajā gadījumā mēs), saņem noteiktu informāciju. Sīkdatnes nespēj aktivizēt nekādas programmas vai pārnest vīrusus jūsu datorā. Tās ir paredzētas, lai kopumā interneta piedāvājumu padarītu lietotājiem draudzīgāku un efektīvāku. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums   (“leģitīma interese”).

 2. Saziņa

Jums sazinoties ar mums pa e-pastu vai izmantojot kontaktformu, mēs saglabājam jūsu norādītos datus (jūsu e-pasta adresi, iespējams jūsu vārdu un tālruņa numuru), lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Šādi iegūtos datus mēs izdzēšam pēc tam, kad glabāšana vairs nav nepieciešama, vai arī ierobežojam to apstrādi, ja uz tiem attiecas likumdošanā noteikts glabāšanas pienākums.

Ja esat mūsu reģistrēts lietotājs un jums ir, piemēram, jautājumi vai sūdzības par mūsu pakalpojumiem (novērtēšanas platformu), tiesiskais pamatojums  ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta 1. teikums (“Līguma izpilde”). Ja jūs neesat mūsu klients, tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums   (“leģitīma interese”).

 3. Mūsu vietnes papildu funkcijas un piedāvājumi

Vienlaikus ar tikai informatīvu mūsu vietņu lietošanu mēs piedāvājam dažādus pakalpojumus, kas jums varētu būt interesanti. Lai tos izmantotu, jums vienmēr jānorāda papildu personīgie dati, kurus mēs izmantojam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un uz kuriem attiecas iepriekš minētie datu apstrādes pamatprincipi.

Daļēji jūsu datu apstrādi mēs uzticam ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Tos mēs esam rūpīgi atlasījuši un lūguši nodrošināt pakalpojumus, ka arī tie ir spiesti ievērot mūsu instrukcijas.

Papildus tam mēs jūsu personīgos datus varam nodot trešajām personām, ja mēs kopā ar saviem partneriem organizējam dalību akcijās, loterijas, slēdzam līgumus vai arī īstenojam līdzīgus pakalpojumus. Papildu informāciju par šo tēmu jūs saņemsiet, sniedzot savus personīgos datus vai arī piedāvājuma aprakstā.

Ja mūsu pakalpojuma sniedzēja vai partnera atrašanās vieta ir valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ), mēs piedāvājuma aprakstā jūs par to informēsim.

 4. Sīkdatņu lietošana

Šajā vietnē tiek lietotas šāda veida sīkdatnes, kuru apjoms un darbības princips ir aprakstīs turpmāk tekstā:

Pagaidu sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, aizverot pārlūkprogrammu. Tas pārsvarā ir sesijas sīkdatnes. Tās saglabā t. s. sesijas ID, ar kuru kopējai sesijai iespējams piesaistīt dažādos jūsu pārlūkprogrammas pieprasījumus. Šādi atkārtoti iespējams atpazīt jūsu datoru, jums atgriežoties mūsu vietnē. Sesijas sīkdatnes tiek dzēstas pēc jūsu iziešanas vai pārlūkprogrammas aizvēršanas.

Pastāvīgās sīkdatnes automātiski tiek dzēstas pēc noteikta laika, kas katrai sīkdatnei var atšķirties. Sīkdatnes jūs jebkurā brīdi varat izdzēst savas pārlūkprogrammas iestatījumos.

Savas pārlūkprogrammas iestatījumus varat veikt atbilstoši savām vēlmēm un, piemēram, noraidīt trešo pušu sīkdatņu vai visu sīkdatņu pieņemšanu. Mēs norādām, ka šajā gadījumā, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas.

Papildus tam mēs izveidojam sīkdatnes, lai varētu identificēt jūsu nākošās apmeklējumu reizes, ja jums ir izveidots konts mūsu sistēmā, vai arī lai novērtētu mārketinga pasākumu efektivitāti, piemēram, ja jūs mūsu vietni apmeklējat no īpaša partnera vietnes vai arī no īpašas reklāmas. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas līdz 30 dienām.

Izmantotās Flash sīkdatnes neuztver jūsu pārlūkprogramma, bet gan jūsu Flash spraudnis. Papildus tam mēs lietojam HTML5 storage objects, kas tiek saglabāti jūsu gala ierīcē. Šie objekti saglabā nepieciešamos datus neatkarīgi no jūsu izmantotās pārlūkprogrammas un tiem nav automātiska derīguma datuma. Ja nevēlaties Flash sīkdatņu apstrādi, jums nepieciešams uzinstalēt atbilstošu pievienojumprogrammu, kuru varat atrast, piemēram, Mozilla Firefox vietnē https://addons.mozilla.org/de/firefox/ vai Google Chrome vietnē https://chrome.google.com/webstore/category/extensions. HTML5 storage objects lietošanu varat novērst, savā pārlūkprogrammā iestatot privāto režīmu. Papildus tam mēs iesakām regulāri izdzēst savas sīkdatnes un pārlūkprogrammas apmeklējumu vēsturi.

 5. Riepu testu lietotāju kontu lietošana (jūsu testu pārskatu pārvaldība)

Jūs brīvprātīgi varat izveidot lietotāja kontu. Šādi vienlaikus ar citām funkcijām varat rediģēt savus testu pārskatus, pievienot testa pārskatam kontaktdatus vai arī pats varat izdzēst testu pārskatus. Papildus tam varat saglabāt savu saziņu ar Delticom.

Ja vēlaties reģistrēt lietotāja kontu, mums ir nepieciešams lietotājvārds, jūsu e-pasta adrese, jūsu uzvārds, jūsu izvēlēta un mūsu drošības standartiem atbilstoša parole, jūsu pasta indekss, kā arī jūsu dzīvesvietas valsts. Pieteikšanās maskai ir priekšiestatījums, lai jūs testa pārskata publicēšanas laikā nevarētu publicēt papildu personīgos datus.

Jūsu pēdējie pieteikšanās dati ar datumu, dienu un pulksteņa laiku tiek attēloti un glabāti līdz brīdim, kamēr jūs to izdzēšat, iebilstat datu lietošanai vai arī mēs pārtraucam pakalpojuma piedāvājumu.

Izveidojot kontu sadaļā „Mans konts“, jūsu norādītie dati tiek neatgriezeniski saglabāti. Visus pārējos datus, ieskaitot jūsu lietotāja kontu, jūs klienta sadaļā vienmēr varat izdzēst. Lietošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums   (“leģitīma interese”).

Papildus tam mēs jūsu norādītos datus varam apstrādāt, lai jūs informētu par citiem mūsu piedāvājumā esošiem interesantiem izstrādājumiem vai arī varam jums nosūtīt e-pastus ar tehnisku informāciju.

 III. Sīkdatnes/tīmekļa analīze/lietotājiem paredzēta tiešsaistes reklāma

 1. Google Analytics lietošana

Šajā vietnē tiek lietots Google Analytics, Google Inc. („Google“) tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto t. s.  „sīkdatnes“ - teksta datnes, kas tiek saglabātas jūsu datorā un kas nodrošina jūsu apmeklētās vietnes lietošanas analīzi. Sīkdatnes radītā informācija par jūsu veikto šīs vietnes lietošanu parasti tiek nosūtīta Google serverim ASV un tur saglabāta. Aktivizējot IP anonimizēšanu šajā vietnē, Google jūsu IP adresi tomēr Eiropas Savienības dalībvalstu vai citu Eiropas Ekonomiskās zonas līgumvalstu ietvaros vispirms saīsina. Tikai izņēmumu gadījumos Google serverim ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un tās saīsināšana tiek veikta tur. Šīs vietnes operatora uzdevumā Google izmanto šo informāciju, lai veiktu jūsu lietošanas analīzi šajā vietnē, lai izveidotu ziņojumus par vietnes aktivitātēm un lai vietnes operatoram sniegtu pakalpojumus, kas ir saistīti ar vietnes un interneta lietošanu.

Google Analytics ietvaros no jūsu pārlūkprogrammas saņemtā IP adrese netiek savienota ar citiem Google datiem.

Veicot atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, varat novērst sīkdatņu saglabāšanu; tomēr mēs norādām, ka šādi var nebūt iespējams lietot visas šīs vietnes funkcijas pilnā apjomā. Papildus tam varat novērst Google veiktu sīkdatņu radīto un par jūsu vietnes lietošanu informējošo datu (ieskaitot jūsu IP adresi) apkopošanu, kā arī Google veiktu šo datu apstrādi, šajā vietnē lejupielādējot un uzinstalējot pieejamo pārlūkprogrammas spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Šajā vietnē tiek lietots Google Analytics ar paplašinājumu „_anonymizeIp()“. Šādi IP adreses tiek apstrādātas tālāk saīsināti, un personas atpazīšana līdz ar to nav iespējama. Ja, iegūstot no jums datus, ir iespējama personas atpazīšana, tā tūlīt tiek novērsta, un līdz ar to personīgie dati tiek nekavējoties dzēsti.

Mēs lietojam Google Analytics, lai veiktu mūsu vietnes lietošanas analīzi un lai būtu iespējama nepārtraukta tās uzlabošana. Izmantojot iegūto statistiku, mēs varam uzlabot savu piedāvājumu un jums kā lietotājam varat veidot to interesantāku. Izņēmumam gadījumiem, kad ASV tiek nosūtīti personīgie dati, Google ir pakļauta EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics lietošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums .

Ārējā pakalpojumu sniedzēja informācija: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Lietošanas noteikumi: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, datu aizsardzības pārskats: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,kā arī datu aizsardzības paziņojums: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Šajā vietnē tiek lietots Google Analytics, lai papildus veiktu ar ierīcēm nesaistītu apmeklētāju plūsmu analīzi, kas tiek veikta, izmantojot User-ID. Savā klienta konta sadaļā „Mani dati“, „Personīgie dati“ varat deaktivizēt ar ierīcēm nesaistīto lietošanas paradumu analīzi.

Šajā vietnē tiek lietots Google Analytics, lai papildus veiktu ar ierīcēm nesaistītu apmeklētāju plūsmu analīzi, kas tiek veikta, izmantojot User-ID. Savā klienta konta sadaļā „Mani dati“, „Personīgie dati“ varat deaktivizēt ar ierīcēm nesaistīto lietošanas paradumu analīzi.

 2. Google Tag Manager

Mēs lietojam GTM der Google Inc. („Google“). Šādi iespējams darbvirsmā pārvaldīt vietnes tagus. GTM šīm vajadzībām iegūst tagus. Sīkdatnes netiek izmantotas vai personīgie dati netiek iegūti, bet GTM rada papildu tagus, kas, iespējams, var apkopot datus. GTM nepiekļūst šiem datiem. Ja attiecīgajā domēna vai sīkdatnes līmenī ir veikta deaktivizēšana, tā saglabājas visiem izsekošanas tagiem, ja vien tā ir iegūta ar GTM. Tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts   (“leģitīmā interese”), lai šo pakalpojumu varētu attēlot pēc iespējas draudzīgāk lietotājiem.

Ārējā pakalpojumu sniedzēja informācija: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. 

Uz Google attiecas EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Google Analytics lietošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums .

Datu aizsardzības pārskats: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Adobe Analytics (Omniture)

Šajā vietnē tiek izmantots tīmekļa analīzes pakalpojums Adobe Analytics (Omniture), lai veiktu mūsu vietnes lietošanas analīzi un regulāri varētu veikt tās uzlabošanu. Izmantojot iegūto statistiku, mēs varam uzlabot savu piedāvājumu un jums kā lietotājam varat veidot to interesantāku. Izņēmumam gadījumiem, kad ASV tiek nosūtīti personīgie dati, Adobe ir pakļauta EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Adobe Analytics lietošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums . Mūsu likumiskās intereses ir uzlabot savus pakalpojumus, veicot lietotāju analīzi.

Lai veiktu šo analīzi, jūsu datorā tiek saglabātas sīkdatnes (papildu informāciju skatiet  4. punktā). Šādi iegūtā informācija tiek saglabāta serveros (arī ASV). Ja vēlaties atcelt sīkdatņu saglabāšanu, mēs norādām, ka, iespējams, šo vietni nebūs iespējams lietot pilnā apmērā. Sīkdatņu saglabāšanu varat atcelt, savā pārlūkā veicot atbilstošus iestatījumus vai arī nospiežot taustiņu „Iziet“ vietnē http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Šajā vietnē tiek izmantots Adobe Analytics (Omniture) ar iestatījumiem „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ un „Obfuscate IP-Removed“, kas saīsina jūsu IP adresi un pēdējo oktetu, un nomaina to pret ģenerētu IP adresi - tātad vairs nepersonificējamu. Līdz ar to personificēšana vairs nav iespējama.

Ārējā pakalpojumu sniedzēja informācija: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; datu aizsardzības norādes: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 4. Optimizely

Mēs izmantojam tīmekļa analīzes pakalpojumu „Optimizely", ko nodrošina uzņēmums Optimizely, Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94105, USA, lai uzlabotu un attīstītu mūsu tīmekļa piedāvājumus. Lai to veiktu, mēs veica atsevišķu lapu testu, piemēram, lai noskaidrotu optimālu satura novietojumu, un iegūstam statistikas datus. Šajā gadījumā netiek iegūti personīgie dati. Informācija par šīs vietnes lietotāju rīcību tiek nosūtīta Optimizely ASV un tur tā tiek saglabāta uzņēmuma serveros. Spraudņa lietošanas tiesiskais pamatojums ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta 1. teikums  (“leģitīma interese”). Mūsu likumiskās intereses ir uzlabot savus pakalpojumus, veicot lietotāju analīzi.

Informāciju par datu aizsardzību uzņēmumā Optimizely meklējiet: https://www.optimizely.com/privacy/. Optimizely attiecas EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list. Izmantojot pievienoto instrukciju, varat deaktivizēt Optimizely: https://www.optimizely.com/opt_out.